REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Definicje


1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:


1) Aplikacja – stanowiący utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „ustawa”) program komputerowy o nazwie NavnixPro;

2) Dane – w tym dane osobowe Użytkownika lub Licencjodawcy podane przez Użytkownika w trakcie wypełnienia zapytania ofertowego, celem zawarcia drogą elektroniczną umowy licencyjnej;

3) Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

4) Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną zawierającą z Licencjodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Informuje się, że podawanie się za konsumenta, jeżeli jest to niezgodne z prawdą stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;

5) Licencjodawca – Synergis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie, ul. Zielona 1, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000849492, NIP: 9442268460. Ewentualna zmiana firmy Licencjodawcy, siedziby, adresu siedziby, sądu lub wydziału, miejsca przechowywania dokumentacji, wysokości kapitału zakładowego, tożsamości lub funkcji osoby reprezentującej Licencjodawcę, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana poprzez ogłoszenie na Stronie www.navnix.pl.

6) Regulamin – niniejszy Regulamin;

7) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

8) Strona – Licencjodawca lub Użytkownik;

9) Strona www – administrowana przez Licencjodawcę strona internetowa pod adresem www.navnix.pl, na której zamieszczany jest formularz zapytania ofertowego za pośrednictwem, którego można zawrzeć Umowę i zakupić licencję pozwalającą na korzystanie z Aplikacji;

10) Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udzielenie Użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji na tylu stacjach roboczych, ile Użytkownik wskaże w oświadczeniu o chęci kontynuowania Umowy po zakończonym 30. dniowym okresie demonstracyjnym;

11) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której kodeks cywilny przyznaje osobowość prawną, wysyłająca za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytanie ofertowe celem zawarcia Umowy.

 

§ 2

Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa m.in.:

1) zasady zawierania, rozwiązywania oraz wypowiadania Umowy;

2) procedurę instalacji Aplikacji;

3) zasady odpowiedzialności Licencjodawcy;

4) procedurę reklamacyjną.

2. Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz z informacją o zasadach przetwarzania danych osobowych, przed wysłaniem za pośrednictwem formularza kontaktowego zapytania ofertowego.

4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

5. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, o ile Strony nie postanowią inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on prawa i obowiązki Stron. Jeżeli Umowa będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się – w zakresie objętym taką kolizją – postanowienia Umowne; w pozostałym zakresie Regulamin.

 

§ 3

Wymagania techniczne prawidłowego korzystania z Aplikacji


W celu prawidłowego korzystania z Aplikacji, Użytkownik powinien posiadać urządzenia spełniające następujące wymagania techniczne:

 

System

Program NavnixPro pracuje w środowisku Windows.

Jedynym wymaganiem dotyczącym komputera jest zainstalowany i sprawnie działający na nim system Windows (7, 8, 10, program nie jest testowany na pozostałych systemach).


Pamięć operacyjna

Zalecana pamięć operacyjna 1 GB RAM.


Karta graficzna

Karta graficzna 256 MB bądź lepsza.


Rozdzielczość

Optymalna rozdzielczość ekranu: 1024 X 768 pikseli. Ustawienie kolorów High Color (16 bitów) lub wyższe.


Wolne miejsce na dysku

Zalecana pamięć na dysku to 1 GB.


Połączenie z internetem

Program NavnixPro do prawidłowego działania wymaga połączenia z internetem.


Drukowanie

Wydruki odbywają się w trybie graficznym zalecane są drukarki atramentowe lub laserowe.


Kamera internetowa

Do wykorzystania wszystkich funkcji programu (wychwytywanie twarzy klienta oraz zapis jego wizerunku) wymagana jest kamera internetowa.


Wymagane pliki

Program do uruchomienia wymaga współpracy z środowiskiem programistycznym Microsoft.NET Framework 4.5.0 (lub nowszym, instalowanym z systemem Windows) oraz rozszerzeniami Microsoft Access Database Engine, Pakiet redystrybucyjny Microsoft VisualC++ dostępnymi na stronie Microsoft.

 

§ 4

Wynagrodzenie


Wynagrodzenie w zamian za korzystanie z Aplikacji jest każdorazowo wskazane w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.navnix.pl/cennik. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest na podstawie cennika aktualnego na dzień wysłania przez Użytkownika zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza kontaktowego, uzależniona jest również od ilości stacji roboczych, na których zainstalowana ma być Aplikacja i od faktu zawarcia Umowy na czas określony lub nieokreślony (umowa z wynagrodzeniem jednorazowym lub z wynagrodzeniem abonamentowym).   

 

§ 5

Warunki zawierania Umowy


1. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest poprzez wysłanie przez Użytkownika zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza kontaktowego, do zawarcia Umowy konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1) zarejestrowanie się Użytkownika i wypełnienie następującymi informacjami specjalnego formularza kontaktowego na Stronie www pod adresem www.navnix.pl/zamowienie, oraz zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie”:

a) dane osobowe Użytkownika – imię, nazwisko,

b) dane firmowe – nazwa (firma) Użytkownika, adres do korespondencji, NIP, adres mailowy, numer telefonu,

c) informację, którą z opcji Umowy Użytkownik wybiera – Umowę z opłatą jednorazową czy Umowę z opłatą abonamentową;

2) wyrażenie zgody na nawiązanie z Użytkownikiem kontaktu za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych;

3) zaakceptowanie postanowień Regulaminu;

4) złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Licencjodawcę;

5) zapoznanie się przez Użytkownika z warunkami Umowy i załączników oraz zaakceptowanie ich;

6) zainstalowanie przez Użytkownika Aplikacji.

2. Niezwłocznie po wysłaniu zapytania ofertowego, Użytkownik otrzyma od Licencjodawcy wiadomość mailową zawierającą potwierdzenie złożenia zamawiania oraz link do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Aplikacji lub Użytkownik otrzyma przesyłką pocztową płytę CD z kodem źródłowym do Aplikacji, umożliwiającym nieodpłatne korzystanie z Aplikacji w wersji demonstracyjnej na jednej stacji roboczej w okresie 30 dni. Licencjodawca może bez konsekwencji odmówić Użytkownikowi wysłania stosownej wiadomości mailowej z linkiem do Aplikacji lub płyty CD, jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że Użytkownik korzysta już lub korzystał w przeszłości z wersji demonstracyjnej Aplikacji i nie zdecydował się na zawarcie odpłatnej Umowy.

3. Umowa zostanie zawarta w postaci elektronicznej (niewymagającej podpisu) po dostarczeniu Użytkownikowi płyty CD z kodem źródłowym do Aplikacji lub po otrzymaniu wiadomości zawierającej link do strony internetowej, z której możliwe będzie pobranie Aplikacji oraz po zaakceptowaniu przez Użytkownika warunków Umowy i załączników oraz po zainstalowaniu Aplikacji. 

4. Użytkownik zobowiązany jest samodzielnym staraniem na własne ryzyko i koszt, zgodnie z instrukcją zainstalować Aplikację na stacji roboczej.

5. Użytkownik może wyłącznie raz nieodpłatnie skorzystać z Aplikacji w wersji demonstracyjnej niezawierającej modułu weryfikacji nierzetelnych klientów przez okres 30. dni.

6. Po zakończeniu nieodpłatnego okresu demonstracyjnego Aplikacja ulega wyłączeniu. Dalsze działanie Aplikacji na warunkach wskazanych przez Użytkownika w zapytaniu ofertowym złożonym elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego jest możliwe dopiero po jej odblokowaniu przez Licencjodawcę. W celu odblokowania Aplikacji po zakończeniu okresu demonstracyjnego Użytkownik zobowiązany jest do skontaktowania się z Licencjodawcą za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie www oraz wskazania, na ilu stacjach roboczych zamierza korzystać odpłatnie z Aplikacji.

7. Po odblokowaniu Aplikacji możliwe stanie się odpłatne korzystanie ze wszystkich funkcji Aplikacji przez czas określony lub nieokreślony, na tylu stacjach roboczych, ile wskazał Użytkownik, za wynagrodzeniem uzależnionym od ilości stacji roboczych i wskazanym w cenniku dostępnym na Stronie www.

 

§ 6

Odpowiedzialność


1. W okresie obowiązywania Umowy Licencjodawca nie jest obowiązany do świadczenia na rzecz Użytkownika jakichkolwiek usług polegających na usuwaniu wad i usterek, naprawie Aplikacji, dokonaniu zmian i aktualizacji w kodzie źródłowym Aplikacji lub przywróceniu albo poprawie funkcjonalności Aplikacji.

2. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

1)  wystąpieniem błędów, wad lub usterek Aplikacji;

2) nieprawidłowym działaniem Aplikacji;

3) nieprawidłowym przetwarzaniem za pomocą Aplikacji danych osobowych osób fizycznych;

4) umieszczeniem w Aplikacji danych osobowych lub informacji nieaktualnych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem lub wprowadzających w błąd;

5) korzystaniem z Aplikacji po upływie obowiązywania niniejszej umowy;

6) korzystaniem z Aplikacji przez osoby nieupoważnione;

7) nieautoryzowanym dostępem do Aplikacji, w szczególności na skutek prób obejścia zabezpieczeń Aplikacji lub jej kodu;

8) korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, postanowieniami Umowy lub załączników;

9) wykonaniem poprawek, aktualizacji, modyfikacji, rozbudowy lub jakiejkolwiek innej zmiany Aplikacji przez podmiot inny niż Licencjodawca.

3. Niezależnie od postanowień ust. 2 powyżej, gdyby jednak Licencjodawca został zobowiązany do zapłacenia Użytkownikowi, lub osobie trzeciej odszkodowania lub zadośćuczynienia za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub załączników, to łączna maksymalna odpowiedzialność Licencjodawcy nie może przekraczać wysokości odpowiadającej kosztom korzystania przez Użytkownika z Aplikacji przez okres 6 miesięcy.

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za ewentualne szkody spowodowane:

1) podaniem nieprawdziwych danych w procesie rejestracji, w tym wadliwego adresu poczty elektronicznej lub takiego adresu, do którego Użytkownik nie ma dostępu;

2) niewysłaniem zapytania ofertowego za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeśli spowodowane zostało to wadą teletransmisyjną, techniczną, awarią urządzeń lub przerwaniem połączenia;

3) niedziałaniem albo nieprawidłowym działaniem Strony www;

4) siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od Licencjodawcy.

5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika za ewentualne szkody spowodowane brakiem otrzymania wiadomości zwrotnej od Licencjodawcy zawierającej link do Aplikacji lub płytę CD z Aplikacją.

6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkownika lub osób trzecich za szkody spowodowane niezgodnym z prawem przetwarzaniem przez Użytkownika danych osobowych.

 

§ 7

Naruszenie postanowień Regulaminu


W razie naruszenia przez Użytkownika prawa lub Regulaminu Licencjodawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia.

 

§ 8

Zakończenie trwania Umowy


1. Licencjodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn wskazanych w umowie, a w szczególności w przypadku istotnego naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy. Przez istotne naruszenie Strony rozumieją:

1)  naruszenie praw własności intelektualnej Licencjodawcy do Aplikacji;

2) naruszenie zobowiązania do zachowania poufności,

3) naruszenie postanowień umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania, stanowiącej załącznik nr 3 do Umowy,

4) nieuiszczenia przez Użytkownika wynagrodzenia należnego Licencjodawcy w terminie i w wysokości wskazanej w fakturze VAT,

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku całkowitego braku działania Aplikacji przez okres dłuższy niż dwa miesiące.

3. Wypowiedzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej może być złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej wiadomością mailową wysłaną na adres Licencjodawcy wskazany w Umowie lub na adres Użytkownika podany w zapytaniu ofertowym.

4. W razie wypowiedzenia Umowy przez Licencjodawcę lub Użytkownika Licencjodawca ma prawo do zablokowania Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji bez konieczności wcześniejszego uprzedzenia.

5. Niezależnie od przyczyn wypowiedzenia Umowy oraz od tego, która Strona złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu, Użytkownikowi nie przysługuje roszczenie o zwrot całości lub części wynagrodzenia.

 

§ 9

Reklamacje


1. Reklamacje dotyczące problemów z działaniem Aplikacji lub wykonywaniem Umowy mogą być zgłaszane Licencjodawcy pocztą elektroniczną na adres: navnix.poland@gmail.com.

2. Każda reklamacja powinna zawierać:

1) dane Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej użyty podczas rejestracji;

2) szczegółowy opis problemu.

3. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Licencjodawcę niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia w sposób wyżej podany.

4. Załatwienie reklamacji będzie polegać na wskazaniu, czy problemy z korzystaniem z Aplikacji wynikły z przyczyn leżących po stronie Licencjodawcy oraz w jaki sposób postępować w celu ich usunięcia, czy też z innych okoliczności, za które Licencjodawca odpowiedzialności nie ponosi.

 

§ 10

Postanowienia końcowe


1. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie internetowej o adresie www.navnix.pl informacji o zmianie. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji po wprowadzeniu zmiany, jest równoznaczne z jej akceptacją.

2. Użytkownik w okresie obowiązywania Umowy winien informować pisemnie Licencjodawcę o każdej zmianie swojego adresu, a jeżeli wskazał adres do doręczeń – o każdej zmianie adresu do doręczeń. Zmiana taka staje się skuteczna z datą doręczenia stosownej informacji Licencjodawcy. W braku notyfikacji ww. zmiany wszelkie pisma, w tym zawierające oświadczenia woli Licencjodawcy, wysłane na adres ostatnio podany (w przypadku podania adresu do doręczeń – na ostatnio podany adres do doręczeń) uważa się za skutecznie doręczone pod tym właśnie adresem.

3. Wszelkie spory związane z wykonaniem Umowy będą rozstrzygane w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami przez polskie sądy powszechne właściwe dla miejsca siedziby Licencjodawcy.

4. Niniejszy Regulamin został przyjęty w dniu 20 września 2020 r. i wchodzi w życie od dnia 20 września 2020 r..

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyślij wiadomość
Zadaj nam pytanie, jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat programu NavnixPro 2022