Administratorem Danych Osobowych (Administratorem) jest:

 

 

Synergis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skawinie przy ul. Zielona 1 (32-050 Skawina), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem: 0000849492, NIP: 9442268460, REGON: 386510331, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł został w całości wpłacony. Przekazane Administratorowi Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są, ponieważ jest to niezbędne do celów wykonania umowy głównej oraz wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Pod pojęciem prawnie uzasadnione interesy Administratora należy rozumieć konieczność przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją umowy, której nie jest Pani/Pan co prawdą stroną, ale w której realizacji bierze Pani/Pan czynny i świadomy udział np. wykonując swoje czynności pracownicze. 

 

Co do zasady Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora, aczkolwiek czasami może zajść konieczność udostępnienia przedmiotowych danych osobowych innym odbiorcom danych,

w szczególności podmiotom współpracującym z Administratorem i realizującym usługi na jego rzecz. Są to podmioty takie jak: podmioty świadczące Administratorowi usługi transportowe, prawne, telekomunikacyjne, doradcze, finansowe, informatyczne oraz sądom i organom administracyjnym, gdy zajdzie taka konieczność lub gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo gdy będzie to realizowane na Pani/Pana prośbę.

 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, uzyskania kopii danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych albo Pani/Pana uzasadnione interesy.

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa powyżej. Ponadto Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do dozwolonych celów, a Administrator nie będzie zobowiązany, zgodnie z prawem, nadal przechowywać takich danych lub w inny sposób uprawniony, aby to robić. W szczególności, Pani/Pana dane osobowe zostaną zachowane, gdy będzie to konieczne, by Administrator mógł dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami, do końca odpowiedniego okresu przedawnienia lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.


Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na terenie Unii Europejskiej i nie będą ulegać profilowaniu, w tym przy wykorzystaniu plików cookie. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest wymagane przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji umowy, o której mowa powyżej. Niepodanie przedmiotowych danych osobowych całkowicie uniemożliwiałoby świadczenie usługi przez Administratora.


Może Pani/Pan zrealizować przysługujące Pani/Panu uprawnienia poprzez kontakt z Administratorem (osobą wyznaczoną w tym celu do kontaktu), wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną na adres wskazany powyżej.

 

 

 

 

 

 

Wyślij wiadomość
W razie wątpliwości, zadaj nam pytanie